Jason's 64 marathons   ::  Most Recent Marathon

2018 Kiawah Island Marathon      Kiawah Island, SC   December 8, 2018
Rank: 46 out of 64
 • Mile #1: 6:35
 • Mile #2: 6:47
 • Mile #3: 6:38
 • Mile #4: 6:43
 • Mile #5: 6:37
 • Mile #6: 6:50
 • Mile #7: 6:53
 • Mile #8: 6:50
 • Mile #9: 6:43
 • Mile #10: 6:55
 • Mile #11: 6:55
 • Mile #12: 6:50
 • Mile #13: 7:06
 • Mile #14: 6:53
 • Mile #15: 7:04
 • Mile #16: 7:05
 • Mile #17: 7:22
 • Mile #18: 7:32
 • Mile #19: 7:46
 • Mile #20: 7:53
 • Mile #21: 7:58
 • Mile #22: 8:28
 • Mile #23: 9:11
 • Mile #24: 9:56
 • Mile #25: 9:52
 • Mile #26.2: 11:51
 • 3:16:01


  2018 Kiawah Island
  2018 Kiawah Island


  50
  View on
  View on Strava
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  6:35
  6:35
  Mile #1   ::   6:35
 • 0:12 seconds faster than next split (6:47)
 • 0:50 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:26 faster than overall average split (7:01)
 • 6:47
  13:22
  Mile #2   ::   6:47
 • 0:12 seconds slower than previous split
 • 0:09 seconds slower than next split (6:38)
 • 0:38 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:14 faster than overall average split (7:01)
 • 6:38
  20:00
  Mile #3   ::   6:38
 • 0:09 seconds faster than previous split (6:47)
 • 0:05 seconds faster than next split (6:43)
 • 0:47 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:23 faster than overall average split (7:01)
 • 6:43
  26:43
  Mile #4   ::   6:43
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 0:06 seconds slower than next split (6:37)
 • 0:42 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:18 faster than overall average split (7:01)
 • 6:37
  33:20
  Mile #5   ::   6:37
 • 0:06 seconds faster than previous split (6:43)
 • 0:13 seconds faster than next split (6:50)
 • 0:48 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:24 faster than overall average split (7:01)
 • 6:50
  40:10
  Mile #6   ::   6:50
 • 0:13 seconds slower than previous split
 • 0:03 seconds faster than next split (6:53)
 • 0:35 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:11 faster than overall average split (7:01)
 • 6:53
  47:03
  Mile #7   ::   6:53
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • 0:03 seconds slower than next split (6:50)
 • 0:32 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:08 faster than overall average split (7:01)
 • 6:50
  53:53
  Mile #8   ::   6:50
 • 0:03 seconds faster than previous split (6:53)
 • 0:07 seconds slower than next split (6:43)
 • 0:35 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:11 faster than overall average split (7:01)
 • 6:43
  1:00:36
  Mile #9   ::   6:43
 • 0:07 seconds faster than previous split (6:50)
 • 0:12 seconds faster than next split (6:55)
 • 0:42 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:18 faster than overall average split (7:01)
 • 6:55
  1:07:31
  Mile #10   ::   6:55
 • 0:12 seconds slower than previous split
 • Same as the next split
 • 0:30 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:06 faster than overall average split (7:01)
 • 6:55
  1:14:26
  Mile #11   ::   6:55
 • Same as the previous split
 • 0:05 seconds slower than next split (6:50)
 • 0:30 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:06 faster than overall average split (7:01)
 • 6:50
  1:21:16
  Mile #12   ::   6:50
 • 0:05 seconds faster than previous split (6:55)
 • 0:16 seconds faster than next split (7:06)
 • 0:35 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:11 faster than overall average split (7:01)
 • 7:06
  1:28:22
  Mile #13   ::   7:06
 • 0:16 seconds slower than previous split
 • 0:13 seconds slower than next split (6:53)
 • 0:19 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:05 slower than overall average split (7:01)
 • 6:53
  1:35:15
  Mile #14   ::   6:53
 • 0:13 seconds faster than previous split (7:06)
 • 0:11 seconds faster than next split (7:04)
 • 0:32 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:08 faster than overall average split (7:01)
 • 7:04
  1:42:19
  Mile #15   ::   7:04
 • 0:11 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds faster than next split (7:05)
 • 0:21 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:03 slower than overall average split (7:01)
 • 7:05
  1:49:24
  Mile #16   ::   7:05
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:17 seconds faster than next split (7:22)
 • 0:20 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:04 slower than overall average split (7:01)
 • 7:22
  1:56:46
  Mile #17   ::   7:22
 • 0:17 seconds slower than previous split
 • 0:10 seconds faster than next split (7:32)
 • 0:03 faster than average split (7:25) in this race
 • 0:21 slower than overall average split (7:01)
 • 7:32
  2:04:18
  Mile #18   ::   7:32
 • 0:10 seconds slower than previous split
 • 0:14 seconds faster than next split (7:46)
 • 0:07 slower than average split (7:25) in this race
 • 0:31 slower than overall average split (7:01)
 • 7:46
  2:12:04
  Mile #19   ::   7:46
 • 0:14 seconds slower than previous split
 • 0:07 seconds faster than next split (7:53)
 • 0:21 slower than average split (7:25) in this race
 • 0:45 slower than overall average split (7:01)
 • 7:53
  2:19:57
  Mile #20   ::   7:53
 • 0:07 seconds slower than previous split
 • 0:05 seconds faster than next split (7:58)
 • 0:28 slower than average split (7:25) in this race
 • 0:52 slower than overall average split (7:01)
 • 7:58
  2:27:55
  Mile #21   ::   7:58
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 0:30 seconds faster than next split (8:28)
 • 0:33 slower than average split (7:25) in this race
 • 0:57 slower than overall average split (7:01)
 • 8:28
  2:36:23
  Mile #22   ::   8:28
 • 0:30 seconds slower than previous split
 • 0:43 seconds faster than next split (9:11)
 • 1:03 slower than average split (7:25) in this race
 • 1:27 slower than overall average split (7:01)
 • 9:11

  2:45:34
  Mile #23   ::   9:11
 • 0:43 seconds slower than previous split
 • 0:45 seconds faster than next split (9:56)
 • 1:46 slower than average split (7:25) in this race
 • 2:10 slower than overall average split (7:01)
 • 9:56

  2:55:30
  Mile #24   ::   9:56
 • 0:45 seconds slower than previous split
 • 0:04 seconds slower than next split (9:52)
 • 2:31 slower than average split (7:25) in this race
 • 2:55 slower than overall average split (7:01)
 • 9:52

  3:05:22
  Mile #25   ::   9:52
 • 0:04 seconds faster than previous split (9:56)
 • 1:59 seconds faster than next split (11:51)
 • 2:27 slower than average split (7:25) in this race
 • 2:51 slower than overall average split (7:01)
 • 11:51

  3:17:13
  Mile #26.2   ::   11:51
 • 1:59 seconds slower than previous split
 • min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  1234567891011121314151617181920212223242526.2
  Mile Number

  Extremes and deviations
  Extremes -->
  Deviations
  Fastest:
  6:35 (#1)
  Slowest:
  9:56 (#24)
  Average:
  7:25
  Median:
  7:04
  Compare to Fastest Split N/A Fastest Δ Slowest:
  3:21
  Fastest Δ Average:
  0:50
  Fastest Δ Median:
  0:29
  Compare to Slowest Split Slowest Δ Fastest:
  3:21
  N/A Slowest Δ Average:
  2:31
  Slowest Δ Median:
  2:52
  Compare to Average Split Average Δ Fastest:
  0:50
  Average Δ Slowest:
  2:31
  N/A Average Δ Median:
  0:21
  Compare to Median Split Median Δ Fastest:
  0:29
  Median Δ Slowest:
  2:52
  Median Δ Average:
  0:21
  N/A
  Marathons by Time
  2:29
  2:34
  2:35
  2:38
  2:39
  2:41
  2:41
  2:42
  2:43
  2:43
  2:44
  2:45
  2:46
  2:46
  2:47
  2:49
  2:49
  2:52
  2:52
  2:54
  2:54
  2:55
  2:56
  2:57
  2:59
  3:02
  3:05
  3:05
  3:05
  3:06
  3:06
  3:06
  3:07
  3:07
  3:07
  3:07
  3:07
  3:08
  3:09
  3:09
  3:09
  3:11
  3:12
  3:14
  3:15
  3:16
  3:16
  3:17
  3:18
  3:19
  3:24
  3:24
  3:25
  3:31
  3:37
  3:37
  3:38
  3:39
  3:44
  3:52
  3:54
  4:07

  4:45

  5:45

  2001 Silicon Valley
  2001 Chicago
  2000 California International
  1996 Boston
  2003 Chicago
  2000 Boston
  1999 Boston
  1999 Richmond
  2003 Vermont City
  1998 Boston
  2005 Vermont City
  2001 Boston
  2000 Chicago
  1997 Boston
  2006 Robin Hood
  2002 Marine Corps
  2006 Boston
  2006 Twin Cities
  2005 Melbourne
  2003 Boston
  2005 Boston
  2002 San Francisco
  2007 Breakers
  2002 NYC
  2018 Carmel
  2004 Boston
  2012 Manchester City
  2017 Hyannis
  2007 Sedona
  1994 Boston
  2011 Miami
  2008 Buenos Aires
  2008 Boston
  2017 Crazy Horse
  2009 Park City
  2013 Akron
  2015 Capital City
  2013 Boston
  2007 Boston
  2010 Erie Presque Isle
  2002 Boston in Reverse
  2009 Boston
  2011 Boston
  2000 Washington Birthday
  2012 Brazos Bend
  2018 Kiawah Island
  2016 Kassel
  2014 Portland
  2014 Boston
  2016 Cape Cod
  2018 Boston in Reverse
  2010 Boston
  2015 Vignoble D'Alsace
  2017 Boston
  2002 Boston
  2018 Louisville
  2014 Paso Robles Harvest
  2015 Boston
  2012 Boston
  2016 Boston
  2007 Nipmuck Trail
  2018 Boston
  2012 Aspen Backcountry
  2011 Pikes Peak

  Marathons by Date
  3:06
  2:38
  2:46
  2:43
  2:41
  2:42
  3:14
  2:41
  2:46
  2:35
  2:45
  2:34
  2:29
  3:09
  3:37
  2:55
  2:49
  2:57
  2:54
  2:43
  2:39
  3:02
  2:54
  2:44
  2:52
  2:49
  2:47
  2:52
  3:05
  3:09
  3:54
  2:56
  3:07
  3:06
  3:11
  3:07
  3:24
  3:09
  3:06
  3:12
  5:45

  3:15
  3:44
  4:45

  3:05
  3:08
  3:07
  3:18
  3:17
  3:38
  3:39
  3:07
  3:25
  3:52
  3:16
  3:19
  3:05
  3:31
  3:07
  2:59
  3:24
  4:07

  3:37
  3:16
  1994 Boston
  1996 Boston
  1997 Boston
  1998 Boston
  1999 Boston
  1999 Richmond
  2000 Washington Birthday
  2000 Boston
  2000 Chicago
  2000 California International
  2001 Boston
  2001 Chicago
  2001 Silicon Valley
  2002 Boston in Reverse
  2002 Boston
  2002 San Francisco
  2002 Marine Corps
  2002 NYC
  2003 Boston
  2003 Vermont City
  2003 Chicago
  2004 Boston
  2005 Boston
  2005 Vermont City
  2005 Melbourne
  2006 Boston
  2006 Robin Hood
  2006 Twin Cities
  2007 Sedona
  2007 Boston
  2007 Nipmuck Trail
  2007 Breakers
  2008 Boston
  2008 Buenos Aires
  2009 Boston
  2009 Park City
  2010 Boston
  2010 Erie Presque Isle
  2011 Miami
  2011 Boston
  2011 Pikes Peak
  2012 Brazos Bend
  2012 Boston
  2012 Aspen Backcountry
  2012 Manchester City
  2013 Boston
  2013 Akron
  2014 Boston
  2014 Portland
  2014 Paso Robles Harvest
  2015 Boston
  2015 Capital City
  2015 Vignoble D'Alsace
  2016 Boston
  2016 Kassel
  2016 Cape Cod
  2017 Hyannis
  2017 Boston
  2017 Crazy Horse
  2018 Carmel
  2018 Boston in Reverse
  2018 Boston
  2018 Louisville
  2018 Kiawah Island
  Jump to top