By Finishing Time
  
Time
4:00:00
3:51:40
3:43:20
3:35:00
3:26:40
3:18:20
3:10:00
3:01:40
2:53:20
2:45:00
2:36:40
2:28:20
2:20:00
2:29:35
2:34:23
2:35:57
2:38:00
2:39:24
2:41:08
2:41:35
2:42:53
2:43:07
2:43:12
2:44:13
2:45:20
2:46:02
2:46:20
2:47:26
2:49:23
2:49:32
2:52:40
2:52:48
2:54:12
2:54:29
2:55:33
2:56:18
2:57:20
2:59:42
3:02:51
3:05:06
3:05:24
3:05:39
3:06:00
3:06:07
3:06:22
3:06:39
3:06:49
3:06:56
3:07:02
3:07:29
3:07:38
3:07:38
3:07:56
3:08:27
3:08:43
3:09:10
3:09:33
3:09:40
3:11:03
3:12:35
3:12:49
3:14:00
3:15:49
3:16:01
3:16:30
3:17:17
3:18:45
3:18:48
3:19:28
3:24:05
3:24:19
3:25:40
3:31:11
3:37:40
3:37:59
3:38:13
3:39:36
3:44:01
3:52:03
3:54:47
4:07:17

4:26:50

4:45:00

5:45:49

Time
4:00:00
3:51:40
3:43:20
3:35:00
3:26:40
3:18:20
3:10:00
3:01:40
2:53:20
2:45:00
2:36:40
2:28:20
2:20:00
2001
Silicon Valley
2001
Chicago
2000
California International
1996
Boston
2003
Chicago
2000
Boston
1999
Boston
1999
Richmond
2003
Vermont City
1998
Boston
2005
Vermont City
2001
Boston
2000
Chicago
1997
Boston
2006
Robin Hood
2002
Marine Corps
2006
Boston
2006
Twin Cities
2005
Melbourne
2003
Boston
2005
Boston
2002
San Francisco
2007
Breakers
2002
NYC
2018
Carmel
2004
Boston
2012
Manchester City
2017
Hyannis
2007
Sedona
1994
Boston
2019
Maine
2019
City of Oaks
2020
Virtual Boston Marathon
2011
Miami
2008
Buenos Aires
2008
Boston
2017
Crazy Horse
2009
Park City
2013
Akron
2015
Capital City
2013
Boston
2019
Knoxville
2007
Boston
2010
Erie Presque Isle
2002
Boston in Reverse
2009
Boston
2011
Boston
2020
Virtual Queens Marathon
2000
Washington Birthday
2012
Brazos Bend
2018
Kiawah Island
2016
Kassel
2014
Portland
2019
Boston in Reverse
2014
Boston
2016
Cape Cod
2018
Boston in Reverse
2010
Boston
2015
Vignoble D'Alsace
2017
Boston
2002
Boston
2018
Louisville
2014
Paso Robles Harvest
2015
Boston
2012
Boston
2016
Boston
2007
Nipmuck Trail
2018
Boston
2019
Boston
2012
Aspen Backcountry
2011
Pikes Peak
56
2001 Silicon Valley
2001 Silicon Valley
48
2001 Chicago
2001 Chicago
43
2000 California International
2000 California International
45
1996 Boston
1996 Boston
54
2003 Chicago
2003 Chicago
48
2000 Boston
2000 Boston
61
1999 Boston
1999 Boston
66
1999 Richmond
1999 Richmond
60
2003 Vermont City
2003 Vermont City
54
1998 Boston
1998 Boston
60
2005 Vermont City
2005 Vermont City
44
2001 Boston
2001 Boston
60
2000 Chicago
2000 Chicago
52
1997 Boston
1997 Boston
55
2006 Robin Hood
2006 Robin Hood
53
2002 Marine Corps
2002 Marine Corps
48
2006 Boston
2006 Boston
64
2006 Twin Cities
2006 Twin Cities
54
2005 Melbourne
2005 Melbourne
52
2003 Boston
2003 Boston
60
2005 Boston
2005 Boston
64
2002 San Francisco
2002 San Francisco
64
2007 Breakers
2007 Breakers
43
2002 NYC
2002 NYC
49
2018 Carmel
2018 Carmel
70
2004 Boston
2004 Boston
46
2012 Manchester City
2012 Manchester City
44
2017 Hyannis
2017 Hyannis
53
2007 Sedona
2007 Sedona
57
1994 Boston
1994 Boston
45
2019 Maine
2019 Maine
45
2019 City of Oaks
2019 City of Oaks
65
2020 Virtual Boston Marathon
2020 Virtual Boston Marathon
64
2011 Miami
2011 Miami
64
2008 Buenos Aires
2008 Buenos Aires
56
2008 Boston
2008 Boston
42
2017 Crazy Horse
2017 Crazy Horse
67
2009 Park City
2009 Park City
64
2013 Akron
2013 Akron
58
2015 Capital City
2015 Capital City
46
2013 Boston
2013 Boston
48
2019 Knoxville
2019 Knoxville
44
2007 Boston
2007 Boston
62
2010 Erie Presque Isle
2010 Erie Presque Isle
47
2002 Boston in Reverse
2002 Boston in Reverse
43
2009 Boston
2009 Boston
55
2011 Boston
2011 Boston
48
2020 Virtual Queens Marathon
2020 Virtual Queens Marathon
45
2000 Washington Birthday
2000 Washington Birthday
74
2012 Brazos Bend
2012 Brazos Bend
50
2018 Kiawah Island
2018 Kiawah Island
70
2016 Kassel
2016 Kassel
64
2014 Portland
2014 Portland
60
2019 Boston in Reverse
2019 Boston in Reverse
58
2014 Boston
2014 Boston
67
2016 Cape Cod
2016 Cape Cod
34
2018 Boston in Reverse
2018 Boston in Reverse
55
2010 Boston
2010 Boston
66
2015 Vignoble D'Alsace
2015 Vignoble D'Alsace
71
2017 Boston
2017 Boston
57
2002 Boston
2002 Boston
25
2018 Louisville
2018 Louisville
69
2014 Paso Robles Harvest
2014 Paso Robles Harvest
43
2015 Boston
2015 Boston
84
2012 Boston
2012 Boston
64
2016 Boston
2016 Boston
65
2007 Nipmuck Trail
2007 Nipmuck Trail
34
2018 Boston
2018 Boston
65
2019 Boston
2019 Boston
64
2012 Aspen Backcountry
2012 Aspen Backcountry
72
2011 Pikes Peak
2011 Pikes Peak


By Occurence Date
  
Time
4:00:00
3:51:40
3:43:20
3:35:00
3:26:40
3:18:20
3:10:00
3:01:40
2:53:20
2:45:00
2:36:40
2:28:20
2:20:00
3:06:00
2:38:00
2:46:20
2:43:12
2:41:35
2:42:53
3:14:00
2:41:08
2:46:02
2:35:57
2:45:20
2:34:23
2:29:35
3:09:40
3:37:40
2:55:33
2:49:23
2:57:20
2:54:12
2:43:07
2:39:24
3:02:51
2:54:29
2:44:13
2:52:48
2:49:32
2:47:26
2:52:40
3:05:39
3:09:10
3:54:47
2:56:18
3:07:02
3:06:56
3:11:03
3:07:38
3:24:19
3:09:33
3:06:49
3:12:35
5:45:49

3:15:49
3:44:01
4:45:00

3:05:06
3:08:27
3:07:38
3:18:48
3:17:17
3:38:13
3:39:36
3:07:56
3:25:40
3:52:03
3:16:30
3:19:28
3:05:24
3:31:11
3:07:29
2:59:42
3:24:05
4:07:17

3:37:59
3:16:01
3:08:43
3:18:45
4:26:50

3:06:07
3:06:22
3:12:49
3:06:39
Time
4:00:00
3:51:40
3:43:20
3:35:00
3:26:40
3:18:20
3:10:00
3:01:40
2:53:20
2:45:00
2:36:40
2:28:20
2:20:00
1994
Boston
1996
Boston
1997
Boston
1998
Boston
1999
Boston
1999
Richmond
2000
Washington Birthday
2000
Boston
2000
Chicago
2000
California International
2001
Boston
2001
Chicago
2001
Silicon Valley
2002
Boston in Reverse
2002
Boston
2002
San Francisco
2002
Marine Corps
2002
NYC
2003
Boston
2003
Vermont City
2003
Chicago
2004
Boston
2005
Boston
2005
Vermont City
2005
Melbourne
2006
Boston
2006
Robin Hood
2006
Twin Cities
2007
Sedona
2007
Boston
2007
Nipmuck Trail
2007
Breakers
2008
Boston
2008
Buenos Aires
2009
Boston
2009
Park City
2010
Boston
2010
Erie Presque Isle
2011
Miami
2011
Boston
2011
Pikes Peak
2012
Brazos Bend
2012
Boston
2012
Aspen Backcountry
2012
Manchester City
2013
Boston
2013
Akron
2014
Boston
2014
Portland
2014
Paso Robles Harvest
2015
Boston
2015
Capital City
2015
Vignoble D'Alsace
2016
Boston
2016
Kassel
2016
Cape Cod
2017
Hyannis
2017
Boston
2017
Crazy Horse
2018
Carmel
2018
Boston in Reverse
2018
Boston
2018
Louisville
2018
Kiawah Island
2019
Knoxville
2019
Boston in Reverse
2019
Boston
2019
Maine
2019
City of Oaks
2020
Virtual Queens Marathon
2020
Virtual Boston Marathon
57
1994 Boston
1994 Boston
45
1996 Boston
1996 Boston
52
1997 Boston
1997 Boston
54
1998 Boston
1998 Boston
61
1999 Boston
1999 Boston
66
1999 Richmond
1999 Richmond
45
2000 Washington Birthday
2000 Washington Birthday
48
2000 Boston
2000 Boston
60
2000 Chicago
2000 Chicago
43
2000 California International
2000 California International
44
2001 Boston
2001 Boston
48
2001 Chicago
2001 Chicago
56
2001 Silicon Valley
2001 Silicon Valley
47
2002 Boston in Reverse
2002 Boston in Reverse
57
2002 Boston
2002 Boston
64
2002 San Francisco
2002 San Francisco
53
2002 Marine Corps
2002 Marine Corps
43
2002 NYC
2002 NYC
52
2003 Boston
2003 Boston
60
2003 Vermont City
2003 Vermont City
54
2003 Chicago
2003 Chicago
70
2004 Boston
2004 Boston
60
2005 Boston
2005 Boston
60
2005 Vermont City
2005 Vermont City
54
2005 Melbourne
2005 Melbourne
48
2006 Boston
2006 Boston
55
2006 Robin Hood
2006 Robin Hood
64
2006 Twin Cities
2006 Twin Cities
53
2007 Sedona
2007 Sedona
44
2007 Boston
2007 Boston
65
2007 Nipmuck Trail
2007 Nipmuck Trail
64
2007 Breakers
2007 Breakers
56
2008 Boston
2008 Boston
64
2008 Buenos Aires
2008 Buenos Aires
43
2009 Boston
2009 Boston
67
2009 Park City
2009 Park City
55
2010 Boston
2010 Boston
62
2010 Erie Presque Isle
2010 Erie Presque Isle
64
2011 Miami
2011 Miami
55
2011 Boston
2011 Boston
72
2011 Pikes Peak
2011 Pikes Peak
74
2012 Brazos Bend
2012 Brazos Bend
84
2012 Boston
2012 Boston
64
2012 Aspen Backcountry
2012 Aspen Backcountry
46
2012 Manchester City
2012 Manchester City
46
2013 Boston
2013 Boston
64
2013 Akron
2013 Akron
58
2014 Boston
2014 Boston
64
2014 Portland
2014 Portland
69
2014 Paso Robles Harvest
2014 Paso Robles Harvest
43
2015 Boston
2015 Boston
58
2015 Capital City
2015 Capital City
66
2015 Vignoble D'Alsace
2015 Vignoble D'Alsace
64
2016 Boston
2016 Boston
70
2016 Kassel
2016 Kassel
67
2016 Cape Cod
2016 Cape Cod
44
2017 Hyannis
2017 Hyannis
71
2017 Boston
2017 Boston
42
2017 Crazy Horse
2017 Crazy Horse
49
2018 Carmel
2018 Carmel
34
2018 Boston in Reverse
2018 Boston in Reverse
34
2018 Boston
2018 Boston
25
2018 Louisville
2018 Louisville
50
2018 Kiawah Island
2018 Kiawah Island
48
2019 Knoxville
2019 Knoxville
60
2019 Boston in Reverse
2019 Boston in Reverse
65
2019 Boston
2019 Boston
45
2019 Maine
2019 Maine
45
2019 City of Oaks
2019 City of Oaks
48
2020 Virtual Queens Marathon
2020 Virtual Queens Marathon
65
2020 Virtual Boston Marathon
2020 Virtual Boston Marathon