Jason's 67 marathons   ::  Spontaneous Marathons

A "Spontaneous marathon" is one that I ran within 15 days of deciding to participate